NEWSROOM

  • Dobroserdov launches luxury yacht builder Dynamiq Yachts - Boat International

   Dobroserdov launches luxury yacht builder Dynamiq Yachts - Boat International

   Read more
  • Dobroserdov unveils Dynamiq - Superyacht Design

   Dobroserdov unveils Dynamiq - Superyacht Design

   Read more